HOMEdefault.html

EGOVERNMENT THE BEST


ROZVOJ SLUŽEB E-GOVERNMENTU - STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV


A-přihlašující


Příjmení: ŘEHÁK

Jméno: JAN

Titul: Ing.

Funkce: náměstek primátora

Společnost: Statutární město Chodomutov

Adresa: Zborovská 4602

Mesto: Chomutov

Telefon: 606 617 221

Fax:

Email: rehak-namestek@chomutov-mesto.cz

IČO:

DIČ:


B-PROJEKT


Název projektu: ROZVOJ SLUŽEB E-GOVERNMENTU - STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Lokalita: Chomutovsko

Cíl projektu: Projekt umožňuje realizaci aktivit, které přispějí k naplnění Strategie Smart Administration a jsou dalším nezbytným krokem, směřujícím k reformě veřejné správy. Klíčové aktivity projektu vycházejí ze strategických záměrů Statutárního města Chomutov a byly navrženy v souladu s podmínkami, cíli IOP  a výzvy č. 09.

Na základě studie proveditelnosti bylo dle jednotlivých variant zvoleno řešení, které je nejvýhodnější z hlediska technického, bezpečnostního, ekonomického a celospolečenského.  Technické řešení jednotlivých klíčových aktivit respektuje strategické dokumenty týkající se elektronizace územní veřejné správy. Technické řešení je postaveno na současných trendech tak, aby jeho parametry byly v plně v souladu s rozvojem ICT, který se předpokládá formou navazujících projektů pro rozvoj a modernizaci služeb veřejné správy.

Cílová skupina:  Hlavní cílovou skupinou jsou představitelé města, zaměstnanci úřadu a občané:

 1. vedení města

 2. členové Rady a Zastupitelstva města Chomutov

 3. zaměstnanci Magistrátu města Chomutov

 4. klienti úřadu – občané města, občané obcí ORP Chomutov, návštěvníci, turisté, podnikatelé


Dopady projektu však budou mít vliv i v širším kontextu, lze tedy definovat tuto sekundární cílovou skupinu:

 1. orgány státní správy a samosprávy

 2. dodavatelé

 3. stát jako celek

Provozovatel: Statutární město Chomutov

Realizátor: T-SOFT a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Novák

kontakt:  novak@tsoft.cz


C- POPIS PROJEKTU - POHLED PROVOZOVATELE


1-Prokazatelnost účinků projektu


Je sledovaný/zamýšlený účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano, prokazatelnost se projevuje minimálně v následujících oblastech:


 1. Úspora provozních nákladů Magistrátu města Chomutov (MMCH)

 2. Úspora času vedoucích pracovníků a úředníků MMCH

 3. Přístup ke správným a zaručeným informacím mezi orgány veřejné správ

 4. Zvýšení IT bezpečnosti

 5. Úspora času občanů správního obvodu Statutárního města Chomutov

 6. Snížení hladiny nekomfortu občana při kontaktu s veřejnou správou

 7. Zvýšení prestiže veřejné správyVnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano vnímají a uznávají. Z dosavadní odezvy vnímají zainteresovaní pracovníci MMCH včetně vedení a občanské veřejnosti projekt jako prospěšný.


Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře, Zaměstnanci MMCH jsou s realizací projektu seznamováni detailně formou školení, seminářů a porad.

Širší veřejnost je informována prostřednictvím tiskových zpráv uveřejněných v místním periodiku nebo přímo na webu města.

Při spuštění nového portálu města se konala tisková konference, za účasti vedení města, klíčových uživatelů, zástupce realizátora řešení a také tisku.Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Ano, Odpovídají, neboť došlo k výraznému nárůstu počtu návštěvnosti webu města, zjednodušení orientace v řešení životních situací, zkvalitnění realizace podání (el. podání a možnost sledování jeho stavu), nadstandardní informace pro občana (ekonomické informace o pohledávkách vůči úřadu pro registrované a ověřené osoby), snadná orientace na úřadě (virtuální prohlídka úřadu).

Dalším přínosem je zde využití vlastností Manažerského informačního systému – MIS, který poskytuje pro definované skupiny uživatelů manažerské výstupy. K vytváření těchto výstupů využívá data z datového skladu, který je plněn v rámci integrační vrstvy. Efektivní počítání výstupů umožňuje multidimenzionální databáze, nad níž jsou statistické výpočty prováděny. K zobrazování výsledků pro členy vedení Magistrátu se pak používá prezentační vrstva (jednotlivé reporty, webové rozhraní)


Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Projekt je plně v souladu s plánem rozvoje ICT služeb a informačních služeb města Chomutov. S přihlédnutím na již realizované nebo probíhající investiční akce lze konstatovat, že předkládaný projekt je v souladu s požadavky a záměry města chápán jako dlouhodobý. Udržitelnost projektu je podpořena prodlouženou zárukou v délce 5 roků, pětiletým pozáručním servisem a zároveň desetiletou IT podporou ze strany Dodavatele ode dne předání díla.


2-Prokazatelnost NEJLEPŠÍ PRAXE


Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Projekt může být rozhodně inspirací pro ostatní subjekty veřejné správy. Díky jednoduchosti, přehlednosti, jednoznačnosti workflow, okamžitým přehledům aktuálních dat z Datového skladu formou prezentace reportů z Manažerského informačního systému, přesnými a strukturovanými informacemi, uživatelské přívětivosti. Mimo jiné také poskytuje občanům informaci o stavu řešení jejich podání, která mohou uskutečnit pomocí interaktivních formulářů přímo z domova, možnost objednání se na konkrétní jednání na úřadě spojené se životními situacemi, virtuální prohlídku úřadu a v neposlední řadě informaci pro zaregistrovaného občana o pohledávkách vůči úřadu. Projekt zvyšuje transparentnost fungování úřadu a zlepšuje řízení i kontrolu úřadu. Obdobným způsobem lze postupovat na jiných úřadech veřejné správy v České republice.Byly,  či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Informace o projektu a jeho aplikacích jsou se zástupci veřejné správy sdíleny především prostřednictvím článků v médiích určených veřejné správě a dále na konferencích pro zástupce veřejné správy.


3-VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP


Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Na základě informací na portálu, je možné využít kontaktních informací jak k telefonnímu či e-mailovému kontaktu, tak k osobní návštěvě na úřadu. Osobní návštěvu úřadu je možné také předem zarezervovat pomocí webového rozhraní případně i pomocí SMS rezervačního systému. Přístup na veřejný portál je umožněn jak neregistrovaným osobám, tak osobám, které provedou registraci. Takové osoby mohou učinit mimo osobní návštěvu i elektronická podání pomocí on-line formulářů.

Osoby, které jsou vlastníky datových schránek, mohou po ověření totožnosti přes ISDS získat i nadstandardní informace ohledně jejich případných pohledávek vůči úřadu (poplatky za psy, pokuty apod.).4-doplňující informace

Metodika projektového řízení slouží jako obecný vzor pro zajištění jednotného přístupu k problematice projektového řízení podle principů a zásad řízení projektů dle IPMA, který je světově uznávaným standardem společně se standardy PMI a PRINCE2.

Konkretizace této metodiky byla provedena v tzv. Plánu řízení projektu, který byl zpracován hned v úvodní fázi projektu a byl odsouhlasen ze strany Objednatele. V rámci zpracování výše uvedeného plánu byly konkrétně naplněny organizační struktury a projektová pravidla vycházející z metodiky byla přizpůsobena skutečnému rozsahu projektu a zvyklostem Zadavatele.

Řešení je postaveno čistě na platformě Microsoft, čímž je sladěno se současnou infrastrukturou Magistrátu a díky použití široké škály bezpečnostních prvků napříč celým dílem zajišťuje splnění i těch nejnáročnějších bezpečnostních standardů.

Díky své vhodně zvolené modularitě a otevřenosti umožňuje další interní rozvoj a snadnou udržovatelnost a správu. Je to velmi důležité z pohledu dalšího rozvoje řešení s cílem rozšíření funkčního rámce nebo navýšení kapacitních parametrů řešení. Nezanedbatelným faktem je možnost postupné modernizace jednotlivých modulů za účelem udržení aktuální technologie v souvislosti s rozložením investičních nákladů.D- POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA


Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.

 1. 1.Portálové řešení

Cílem bylo vybudovat jednotný a vysoce dostupný přístupový bod (webový portál) pro veřejnost i státní správu. Tento portál poskytuje veškeré potřebné informace a dále slouží jako místo pro zpřístupnění datových zdrojů města Chomutov. Řešení je možno rozdělit do následujících kroků:

 1. Zajištění vysoké dostupnosti stávajícího webu města Chomutov (http://www.chomutov-mesto.cz/)

 2. Vytvoření nové aplikační farmy pro provoz aplikací a zpřístupnění dalších datových zdrojů na portálech

 3. Publikace nových funkcí pro veřejnost a státní správu (portál občana – Můj portál)

 4. Publikace nových funkcí pro zaměstnance (zaměstnanecký portál)

 5. Replikace dat mezi databází portálu a interními systémy města Chomutov

 6. Řešení registrace, autentizace a autorizace uživatelů

 7. Vývoj jednotlivých funkcí portálů (formuláře / aplikace / publikace dat)


 1. 2.Dlouhodobé důvěryhodné elektronické úložiště dokumentů

Dokumenty vznikají činností původce, který dokumenty vytváří nebo přijímá od dalších subjektů a dále s nimi pracuje. Platný archivní zákon č. 499/2004 Sb. určuje způsob nakládání s dokumentem u původce. Určení veřejnoprávní původci jsou povinni vést spisovou službu, kde jsou dokumenty evidovány, klasifikovány a je jim přidělen skartační znak a skartační lhůta označující potřebu a hodnotu dokumentu.

Dlouhodobě důvěryhodné elektronické úložiště musí zajistit ukládání dokumentů v digitální podobě v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zejména s dikcí § 69a., odst. 3: „Uchovávání dokumentu v digitální podobě provádí určený původce postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační lhůty dokumentu.


 1. 3.Manažerský informační systém a datový sklad

Datový sklad bylo nutné vybudovat pro zajištění nejen funkcionalit a existence manažerského informačního systému (MIS), ale i pro zajištění plnění funkce centrálního úložiště a zajištění datové základny pro portál a samozřejmě i provoz informačního systému jako celku. Celkově však toto znamená zvýšení vypovídající schopnosti IS, reporty a analýzy produkované nasazeným řešením MIS jsou přístupné všem klíčovým uživatelům (s přihlédnutím k politice přístupových práv), a to v přehledném tvaru tabulek a grafů.

Manažerský informační systém umožňuje sledovat, shromažďovat, analyzovat a zpracovávat údaje o prostředí úřadu jako celku a to díky uložení dat v prostředí datového skladu. Je přínosný pro lepší řízení a kvalitnější rozhodování kde je potřeba vyhodnocovat větší množství informací, které se již stávají za pomocí obvyklých nástrojů (obrazovka primárního informačního systému, sestava, tabulka) nepřehledné. Základní technikou řešení je možnost dimenzionálního modelování, tedy možnost pohledu na jednotlivé ukazatele (fakta, jejichž hodnoty uživatel sleduje – např. výši nákladů, průměrnou mzdu zaměstnanců, hodnotu majetku, procento plnění rozpočtu) z mnoha dimenzí (z různých úhlů pohledů  –  např. podle času, organizačního členění, druhu nákladu, činnosti apod.), a to zpravidla velmi jednoduchou, intuitivní cestou. Uživatel zpravidla jen prochází předem připravenými grafy, tabulkami nebo jinak zobrazenými informacemi a klikáním myši nad jednotlivými čísly, sloupci grafu nebo dalšími objekty se zanořuje ke stále větším detailům. Zároveň lze velmi snadno měnit dimenze (střídat pohledy na ukazatele),  např. najít rychle období, která nás zajímá a pak se zanořit na určitý druh nákladu a pak až na konkrétní nákladovou položku.


 1. 4.Komplexní řešení bezpečnosti IT

Toto řešení aplikuj aktuální bezpečnostní standardy a řešení, jako je například využití hybridních smart karet pro uložení citlivých autentizačních dat (klíčů, hesel), šifrování citlivých dat v databázích a na souborových serverech pomocí externích HW HSM modulů, zabezpečení elektronických certifikátů apod.

Řešení IT bezpečnosti navazuje na řešení bezpečnosti dle projektu "Řešení vnitřní integrace Magistrátu města Chomutov" realizovaného v rámci Výzvy č. 06 IOP, kde byly pilotně implementovány některé bezpečnostní technologie.

Z hlediska kvantitativního rozšiřuje bezpečné a jednoduché přihlašování uživatelů k informačním systémům magistrátu s použitím duální čipové karty na všechny zaměstnance úřadu. Použití duální karty zajišťuje její funkčnost také pro funkce docházkového systému, takže plně nahrazuje původní bezkontaktní karty.

Z hlediska kvalitativního dochází k implementaci nových bezpečnostních technologií, které zvyšují zabezpečení citlivých elektronických dat, uložených ve vybraných informačních systémech. Použité technické a programové prostředky umožňují šifrovat vybrané databáze IS, šifrovat soubory na síťových úložištích a šifrovat obsah pevných disků na přenosných počítačích, čímž zabrání zneužití dat v případě pokusu o neoprávněný přístup k datům nebo odcizení těchto prostředků. Významným prvkem jsou pak technické prostředky, které umožňují bezpečné uložení systémových certifikátů, např. pro přístup do datové schránky.

Pro zajištění maximální dosažitelné spolehlivosti jsou zařízení implementována v režimu vysoké dostupnosti, kdy v případě poruchy jednoho zařízení okamžitě přebírá funkci záložní prvek bez omezení funkce implementovaných technologií.


V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Jedná se o moderní řešení založené na webových technologiích s intuitivními nástroji pro primární uživatele i laickou veřejnost. Realizace tohoto projektu ukázala, že v současné době je možné zpracovávané informace ukládat do jednoho společného datového skladu. Vybrané informace v požadovaném tvaru je možné pak s využitím definovaného rozhraní dále distribuovat. Není tedy potřeba vícenásobného zadávání jedné informace ze strany pracovníků úřadu.Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Projekt byl realizován dodávkou a implementací standardních prvků doplňující stávající provozované řešení s ohledem na specifika magistrátu i daného regionu (kombinace různých, již provozovaných informačních systémů).

Jedná se o moderní interaktivní řešení založené na webových technologiích s intuitivními nástroji pro uživatele z řad laické veřejnosti i samotné zaměstnance či vedení magistrátu.

V kombinaci se stávajícím provozovaným řešením je opakovatelně použitelné.


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Naše projekty jsou realizovány jak ve státním tak i v soukromém sektoru.

Mezi obdobné projekty patří:

 1. eAGRI, vybudování portálu na Ministerstvu zemědělství

 2. Cross Compliance, zavedení na Ministerstvu zemědělství

 3. DATOVÝ SKLAD A MIS (vybudování datového skladu a manažerského informačního systému ve společnosti ČEPRO, a.s.)

 4. eAGRI, vybudování portálu na Ministerstvu zemědělství

 5. Czech Point (projekt zabezpečení systému Czech Point pomocí bezpečných klíčů - USB tokeny ikey a obslužného software pro silnou autentizaci)

 6. CERTIS - Systém pro státní maturity (informační systém pro podporu celostátně vyhlášených evaluačních projektů)


Vybrané reference jsou k dispozici na www.tsoft.cz.KONTAKT:

T-SOFT a.s.

Novodvorská 1010

Praha 4

142 00

Kontaktní osoba:

Ing. Luděk Novák

604793276

_______________________________________________________________________________________

Egovernment - infocom 2014

poslední aktualizace 20. 10. 2014

HOMEdefault.html
PROJEKTY2014.html
PROJEKTY2014.html